دبیرخانه کشوری هنر (http://honar.gam3.medu.ir)

دبیرخانه کشوری هنر هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر کشور

دبیرخانه کشوری هنر (http://honar.gam3.medu.ir)

دبیرخانه کشوری هنر هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر کشور

اعضای دبیرخانه در سال تحصیلی جدید جهت آشنایی سرگروهها معرفی می گردند.

امید-دشتی- مسوول دبیرخانه

مرجان -کیان افراز-عضو دبیرخانه

لیلا- کریمی- عضو دبیرخانه

آذر- درخشنده- عضو دبیرخانه

مریم -مقاره -عضو دبیرخانه

از طریق زیر می توانید با دبیرخانه تماس بگیرید.

 شماره ثابت: 2220317-0383

 شماره همراه مسوول دبیرخانه: 1938-272-0912

ویا نشانی ای میل

dkhonarchb@gmail.com

نشانی پستی دبیرخانه:

شهرکرد،  دروازه سامان،مجتمع ادارات غرب،خیابان اردیبهشت - اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی

کد پستی:8818613144